El TSJC da a la Generalitat 15 días para que aplique la sentencia de enseñanza del 25% de castellano

9-5-2022 / El auto de la Sección 5ª de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dispuesto requerir a la Administración para el cumplimiento inmediato de la sentencia del 25% de castellano todos los centros educativos de Catalunya.

Esta decisión es consecuencia de la legitimación de una asociación que solicitó la ejecución forzosa. El mismo tribunal ha desestimado la solicitud de ejecución forzosa del partido Vox y de algunos diputados del Parlament por falta de legitimidad.

El tribunal resuelve:

Requerir al Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal que, en el termini màxim de 15 dies, dicti les instruccions i estableixi les garanties de control de les mateixes que s’escaiguin als efectes que al sistema educatiu de Catalunya tots els alumnes rebin de manera efectiva i immediata l’ensenyament mitjançant la utilització vehicular normal de les dos llengües oficials en els percentatges que es determinin, que no podran ser inferiors al 25 % en un i altre cas; utilització que inclourà com a mínim la docència de la mateixa llengua i la d’un altra assignatura o matèria de caràcter troncal o anàleg, i  informi al Tribunal en el mateix moment que finalitzi el nou termini d’execució sobre les mides adoptades i el grau de compliment de les mateixes.    

-Requerir a la Alta Inspecció Educativa als efectes de verificar el compliment de la part dispositiva de la sentència dictada en aquestes actuacions en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya, informant al Tribunal de l’activitat desplegada i de la situació constatada a la finalització del termini d’execució assenyalat. 

-Inadmetre la sol·licitud d’execució forçosa formulada per la representació de diverses persones que invoquen la seva condició de diputats a Parlament de Catalunya i el partit polític “Vox”, per manca de legitimació.”

En el auto el tribunal especifica que: “Cal assenyalar que al cos de la sentència es reconeix la llibertat de la Generalitat de Catalunya per determinar amb llibertat d’apreciació els mitjans que consideri oportuns per fer efectiu l’ús vehicular de les llengües oficials. Allò determinant en la sentència no és el mitjà sinó el resultat. El que es condemna és una inactivitat en el dictat de normes, instruccions o actes d’aplicació que siguin necessaris als efectes de determinar l’ús vehicular de les llengües a l’ensenyament, o l’exercici de la potestat de control. 

A sentència manté una pauta de respecte de la llibertat de la Generalitat de Catalunya de respecte no sols pel que fa a la forma d’ordenar l’ús vehicular de les llengües oficials, sinó també el contingut de dita ordenació. La sentència es limita a determinar el mínim constitucionalment exigible en aquest àmbit. 

En conclusió, l’elecció del medi per garantir el resultat establera la sentència és facultat de la Generalitat de Catalunya, però el que no està en la seva llibertat és no actuar i permetre una situació contraria al mandat constitucional”.

Esta ejecución forzosa deriva de la sentencia dictada por esta sala el 16 de diciembre de 2020 y que fue firme el 20 de enero de 2022.

Foto: Wikipedia

Contacto: barcelonaaldia21 (arroba) gmail.com

Subir ↑