Acord per a la modificació de l’ordenança de terrasses de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Restauració de Barcelona han acordat aquesta setmana les bases per tirar endavant una modificació de l’ordenança de terrasses que la faci més comprensible i aplicable i l’adapti a les necessitats reals del veïnat, els restauradors i el territori.

La proposta pretén actualitzar la normativa vigent per garantir l’equilibri entre l’ús ciutadà de l’espai públic i l’activitat econòmica i corregir les disfuncions que s’han generat amb la seva aplicació. Es tracta, en definitiva, de regular correctament una figura molt arrelada i característica de l’entorn urbà de Barcelona com són les terrasses.

El text planteja criteris generals per a tota la ciutat i, alhora, té en compte les singularitats i especificitats dels districtes i les característiques pròpies de cada territori a l’hora d’ubicar les terrasses. A més, introdueix canvis en relació amb les condicions que han de permetre un bon ús de l’espai públic i compatibilitzar les activitats que s’hi desenvolupen, i amb l’accessibilitat i la gestió i governança de les terrasses.

Condicions generals de les terrasses a l’espai públic

Es defineixen una sèrie de condicions relatives al bon ús de l’espai públic i l’equilibri d’activitats que s’hi duen a terme:

– La ubicació de les terrasses davant del local s’estableix com a preferent, si bé es podrà flexibilitzar en els casos on es consideri necessari. També s’incorpora la possibilitat d’augmentar la longitud de les terrasses, sempre de forma justificada.

– Les terrasses hauran de respectar l’espai lliure necessari per garantir l’accessibilitat universal i la seguretat, segons les normatives sectorials corresponents. En aquest sentit, caldrà respectar una distància lliure de pas de 1,80 metres a continuació de la façana –que excepcionalment es podrà reduir a 1,50 metres–.

– Les distàncies mínimes en relació als elements urbans seran orientatives, i es detallaran en un annex de l’ordenança. No obstant, les terrasses no podran impedir o dificultar la utilització dels serveis públics, l’ús i el manteniment del mobiliari urbà, la visualització dels senyals de trànsit i l’accés a establiments i edificis privats.

– En carrers de vorera diferenciada, es mantindrà lliure orientativament un 50% de l’amplada total de la vorera, preferentment entre la façana i la terrassa. De manera justificada, es podrà adoptar una altra distribució de l’espai lliure, mantenint lliure entre el 40 i el 60% de l’amplada.

– Excepcionalment, en el cas de terrasses emblemàtiques adossades a la façana, es promourà un treball conjunt entre restauradors i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) per definir propostes de solució.

Singularitats territorials

Segons la proposta acordada, l’ordenança contindrà regulacions generals per a tota la ciutat i alhora serà prou flexible com per poder adaptar-se a les singularitats de cada districte. En aquest sentit, es preveuen diverses novetats:

– Es crea la figura de les Zones de criteris territorials, amb la qual l’Ajuntament, de forma excepcional, podrà concretar per a un territori concret alguns aspectes ja recollits en l’ordenança, entre els quals els percentatges d’ocupació de l’espai públic.

– També es creen les Zones d’excel·lència per millorar la qualitat de l’oferta existent en espais destacats de la ciutat. En aquests espais, les terrasses hauran de complir amb uns estàndards superiors de qualitat pel que fa al disseny, la integració amb l’entorn i les condicions de manteniment, mitjançant un llibre d’estil que fixarà els criteris de l’àmbit. Es basaran en un acord entre l’Ajuntament i els titulars de les llicències en una determinada zona i s’aprovaran via Comissió de Govern.

– S’eliminen les figures d’Ordenació Singular i de Disposició Prèvia per a noves regulacions. Les ja aprovades es derogaran al cap de dos anys de l’aprovació de la modificació de l’ordenança i s’hauran d’adaptar a la nova normativa. Durant aquests dos anys, es podran revisar les ordenacions vigents i que calgui ajustar.

Mobiliari, servei i accessibilitat

S’han treballat els criteris següents pel que fa a mobiliari, servei i accessibilitat:

– Les estufes es permetran en temporada d’hivern, i se’n limitarà la potència. Es promourà la reducció de la presència d’estufes de combustió amb l’horitzó de la seva prohibició definitiva l’any 2025.

– No s’admetran terrasses amb autoservei i s’exigirà que els treballadors compleixin els convenis laborals vigents.

– Es mantenen els horaris actuals: de diumenge a dijous, de 8:00 a 0:00h, i divendres i vigílies de festius, de 8:00 a 01:00h.

Governança i gestió de les llicències de terrasses

Per assegurar una governança òptima de les terrasses i una bona gestió de les llicències, es planteja complir els següents condicionants:

– Es manté la Comissió Tècnica de Terrasses.

– A nivell d’organització interna municipal, es crea la Ponència Tècnica de Terrasses. Serà un instrument de suport a les estructures tècniques dels Districtes que vetllarà per l’aplicació correcta de l’ordenança i la determinació justificada d’excepcionalitats quan la realitat física de l’espai públic així ho reclamin.

– Les llicències vigents en el moment de l’entrada en vigor del nou articulat es renovaran d’ofici. Els titulars podran sol·licitar expressament la revisió per aplicar les noves condicions. A més, els serveis tècnics revisaran totes les llicencies i notificaran als titulars els possibles canvis.

– Per fomentar les bones pràctiques, s’estableixen nous criteris en el règim sancionador.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Contacto: barcelonaaldia21 (arroba) gmail.com

Subir ↑